TIETOSUOJASELOSTE

Clewer Technology Oy (jäljempänä “Clewer”) kerää ja käsittelee asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden tai
näiden edustajien (jäljemänä ”Asiakas”) henkilötietoja asiakkuuksien hallinnoimiseen ja palveluiden
tarjoamiseen sekä markkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella Asiakas voidaan
tunnistaa, kuten esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

 

 1. Rekisterin nimi

Clewer asiakas- ja markkinointirekisteri (jäljempänä myös ”rekisteri”)

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterin yhteisrekisterinpitäjiä ovat: Clewer Technology Oy, Clewer Oy, Clewer Markkinointi Oy ja
Clewer Logistics OÜ.

Yhteydenotot voit toimittaa kirjeellä tai sähköpostilla:

Clewer Technology Oy
Y-tunnus: 2372046-5
Linnankatu 34
20100 Turku
info@clewer.com

 

 1. Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Asiakkaan antama suostumus, Clewerin kanssa tehty sopimus,
lakisääteinen velvoitteemme tai toimintaamme liittyvä erityinen oikeutettu etu. Käsittelemme henkilötietoja
vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 

 • Asiakasyhteyksien luominen ja ylläpitäminen ja asiakaspalautteiden käsittely
 • Kilpailujen ja kampanjoiden hallinnointi ja palkintojen toimittaminen
 • Palvelujen tarjoaminen asiakkaalle (esimerkiksi laitteiden huolto ja etävalvonta)
 • Suoramarkkinoinnin kohdistaminen asiakkaille tai potentiaalisille asiakkaille
 • Verkkokauppatilausten toimitus ja käsittely
 • Verkkosivustojen tekninen ylläpito ja tietojen analysointi

Oikeutettu etu käsittelyperusteena perustuu lakiin ja sen käyttö edellyttää, että rekisteröidyn edut ja oikeudet huomioidaan erityisen tarkkaan. Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka Asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan.

Henkilötietoja saadaan käsitellä vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Asiakkaan antamien henkilötietojen perusteella Asiakkaalle ei esimerkiksi toimiteta suoramarkkinointia ilman Asiakkaan antamaa nimenomaisesta suostumusta tai käsitellä muulla tavoin tämän selosteen vastaisesti.

 

 1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mitkä ovat tiedon lähteet?

Clewer käsittelee vain rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja. Tietoja kerätään pääasiassa suoraan Asiakkaalta itseltään, kun Asiakas on yhteydessä Cleweriin esimerkiksi asiakaspalautteen antamiseksi tai kilpailuihin osallistumiseksi tai kun Asiakas asioi Clewerin verkkokaupassa. Tällaisia tietoja ovat muun muassa Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Tietoja kerätään myös palvelun käyttämisen yhteydessä. Asiakkaan asioidessa Clewerin verkkokaupassa rekisteriin tallentuvat Asiakkaan ostotiedot kuten tilausaika ja maksutiedot. Clewerin verkkosivujen käytöstä kerätään lisäksi käyttäjää koskevia tietoja kuten IP-osoite, selaininformaatio ja käyntiajankohta.

Voimme ostaa henkilötietoja kertaluonteiseen markkinointikäyttöön myös Clewerin ulkopuolisista rekistereistä. Voimme myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä. Edellä mainituissa tapauksissa kerromme markkinoinnin yhteydessä, mistä yhteystiedot on saatu. Lisäksi huomioimme, että sähköinen suoramarkkinointi, kuten sähköposti- tai tekstiviestimarkkinointi, edellyttävät vastaanottajan nimenomaista suostumusta etukäteen.

Teemme tilastoihin perustuvaa asiakasprofilointia ja analyyseja, joihin käytämme demografisia tietojasi (esimerkiksi kotikunta) ja asiointitietojasi. Käytämme tietoja myös suoramarkkinointiin. Käsittelemme tietojasi tähän tarkoitukseen, koska haluamme aidosti kehittää ja kasvattaa liiketoimintaamme. Pyrimme toimittamaan sinulle markkinointia, joka on mahdollisimman mielenkiintoista ja hyödyllistä juuri sinulle.

 

 1. Ketkä käsittelevät henkilötietoja?

Clewerillä henkilötietoja käsittelevät henkilöt, joiden työtehtäviin kuuluvat kyseisten palveluiden ylläpito ja hallinnointi.

Tietoja luovutetaan seuraaville Clewerin ulkopuolisille tahoille:

 • Tietoja voidaan luovuttaa yrityksille, jotka tarjoavat markkinointipalveluja, esimerkiksi järjestävät potentiaalisille asiakkaille kohdennettuja suoramarkkinointikampanjoita tai hoitavat puhelinmyyntiä lukuumme.
 • Tietoja luovutetaan yrityksille, jotka vastaavat Clewerin IT-palvelujen ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Tietoja luovutetaan lainvalvontaviranomaisille ja muille viranomaisille paikalliseen lainsäädäntöön perustuvien tietopyyntöjen perusteella.
 • Tietoja luovutetaan vakuutusyhtiölle vahingonkorvausvaatimusten käsittelyä varten.

 

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Verkkopalvelumme käyttämä Google Analytics
saattaa tallentaa tietoa myös EU:n/ETA:n ulkopuolelle. Voit halutessasi estää Google Analyticsin käytön
sallimalla evästeasetuksissa vain välttämättömät evästeet.

 

 1. Kuinka pitkään tietoja säilytetään?

Tietoja säilytetään seuraavalla aikataululla:

 • Asiakaspalautteet: Tiedot poistetaan yhden (1) vuoden kuluessa siitä ajankohdasta, kun asiakas on antanut asiakaspalautteen. Tietoja saatetaan kuitenkin säilyttää tarvittaessa pidempään, jos siihen on perusteltu syy kuten asiakaspalautteen perusteella maksettu asiakashyvitys tai vahingonkorvaus tai muu lakiin perustuva syy.
 • Arvontojen ja kilpailujen osanottajatiedot: Tiedot poistetaan, kun voittajaan on oltu yhteydessä ja palkinnot on jaettu.
 • Verkkokaupan henkilö- ja asiointitiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista kirjanpitoa ja kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön nojalla.
 • Muut asiakastiedot: Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen jonkin edellä mainitun käsittelytarkoituksen toteuttamiseksi.

 

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisilla ole
niihin pääsyä. Tietoihin on pääsy vain niillä henkilöillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

 

 1. Yhteisrekisterinpitäjyys Facebookin kanssa

Kun Clewer ylläpitää yhteisösivuja Facebookissa, Clewer ja Facebook Ireland Limited ovat yhteisrekisterinpitäjiä Clewerin sivujen kävijätietojen osalta. Facebook käsittelee käyttäjiensä henkilötietoja omien tietosuojaperiaatteidensa mukaisesti: www.facebook.com/privacy/. Facebook on pääasiallisesti vastuussa tietosuojalainsäädännön noudattamisesta sekä tietoturvan että rekisteröidyn oikeuksien toteutumisesta palveluissaan. Clewer käsittelee tietoja oikeutetun edun perusteella.

Clewer saa Facebookilta tietoonsa yksittäisen rekisteröidyn Facebookissa julkiseksi määritetyt tiedot kuten tiedot käyttäjänimestä ja profiilikuvasta. Käsittelemme tietoja ainoastaan omiin tarkoituksiimme, kuten kertoaksemme uusista tuotteista ja palveluista, markkinointiin, asiakaspalautteen vastaanottamiseen, mainonnan ostamiseen Facebookilta sekä mainosten tavoitettavuuden mittaamiseen.

 

 1. Asiakkaan oikeudet

Asiakas voi käyttää alla mainittuja oikeuksia ottamalla Cleweriin yhteyttä kirjeitse tai sähköpostitse.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa omat tietonsa Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä.

Oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisemista

Asiakkaalla on oikeus pyytää epätarkkojen tai virheellisten tietojen oikaisemista.

Oikeus pyytää tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää, että hänen henkilötietonsa poistetaan Clewerin asiakas- ja markkinointirekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Kaikkia tietoja ei voida välttämättä poistaa, jos Asiakas haluaa edelleen käyttää Clewerin palveluita kuten esimerkiksi etävalvontapalvelua. Asiakkaan pyynnöstä Clewer pyrkii poistamaan tiedot ilman aiheetonta viivytystä, paitsi jos poistamisesta kieltäytymiseen on lakisääteinen syy.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä

Asiakkaalla on oikeus rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä. Kun Asiakas on esittänyt pyynnön, Clewer ei saa enää käsitellä hänen henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole lakisääteistä syytä. Käsittelyn rajoittaminen voi rajoittaa Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Clewerin palveluja tai estää palvelujen käytön.

Asiakkaalla on milloin tahansa oikeus kieltäytyä kaikesta Cleweriin liittyvästä suoramarkkinoinnista ja myös suoramarkkinointia varten mahdollisesti tehtävästä profiloinnista.

 

 1. Oikeus tehdä valitus

Asiakas voi tehdä henkilötietojen käsittelyä koskevan valituksen viranomaiselle siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa hän oleskelee. Tarkempia tietoja kansallisista tietosuojaviranomaisista on seuraavalla http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

 1. Mihin voit ottaa yhteyttä?

Voit ottaa yhteyttä henkilötietojesi rekisterinpitäjään, jonka yhteystiedot löydät edellä kohdasta 2.

 

PÄIVITYSVERSIO 18.03.2022